Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τα μελλοντικά εισοδήματα, εσείς μπορείτε να πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και να φροντίσετε γι’ αυτό όσο είναι νωρίς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μετά τη συνταξιοδότησή σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο μέσω συστηματικών περιοδικών καταβολών, με το επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan, το οποίο συνδέεται με επενδυτικά κεφάλαια της BNP Paribas Asset Management.

Συγκεκριμένα μπορείτε να:  

 • Επιλέξετε διάρκεια 10 – 20 χρόνια
 • Επενδύσετε στην τεχνογνωσία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου διαχειριστή
 • Επιλέξετε τη συχνότητα καταβολής ασφαλίστρου με επιλογή ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, χωρίς επιβάρυνση για το ασφάλιστρο της επένδυσης
 • Επιλέξετε το ύψος του ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο επιτρεπτό ασφάλιστρο τα € 80/μηνιαίως για περίοδο επένδυσης έως 14 έτη ή € 70/μηνιαίως για 15 έτη και άνω
 • Επιβραβευτείτε στη 10ετία με επιπλέον 1,5% επί της αξίας του λογαριασμού επένδυσης και με 2% στη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 χρόνια και πάνω

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ

Επενδυτικό Πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση τύπου Unit Linked περιοδικών καταβολών χωρίς εγγυημένη αξία λήξης. Κάθε φορά που καταβάλλετε  ασφάλιστρα, αγοράζονται μερίδια (units) με βάση την τιμή διάθεσης. Τα μερίδια αυτά προστίθενται στο Λογαριασμό Επενδυόμενου Ασφαλίστρου (Λ.Ε.Α), και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε φορά με την καταβολή ασφαλίστρων
Ανάλογα με τη διάρκεια συμβολαίου που επιλέγετε, το πρόγραμμα θα συνδέεται με το Επενδυτικό Τμήμα της σειράς που έχει αντίστοιχη ημερομηνία ωρίμανσης.
Στη λήξη το ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).
Έχετε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής διάρκειας, με ελάχιστο τα 10 έτη, αρκεί  το άθροισμα της ηλικίας σας  στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης να μην είναι μικρότερο των 18 ετών και να μην υπερβαίνει τα 75 έτη. Η μέγιστη δυνατή διάρκεια του συμβολαίου είναι τα 20 έτη.

Επιλέγετε διάρκεια για το πρόγραμμα από 10 έως 20 χρόνια.

Βασική προϋπόθεση είναι η ηλικία του ασφαλισμένου να μην είναι μικρότερη από 18 χρόνια ή μεγαλύτερη από 75 στη λήξη της ασφάλισης.

Έχετε την επιλογή του ασφαλίστρου επένδυσης.
Επιλέγετε το ασφάλιστρο επένδυσης με ελάχιστο τα € 80/μηνιαίως για περίοδο επένδυσης έως 14 έτη ή τα € 70/μηνιαίως για 15έτη και άνω.

Σημαντικές σημειώσεις:

Η καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από στελέχη που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Αξία Λογαριασμού

Στο παράδειγμά μας:

Εάν καταβάλλουμε 100€, 150€ και 200€ το μήνα θα έχουμε την απόδοση του γραφήματος.

Η απόδοση και το κέρδος μας θα παρατηρήσουμε ότι αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό όσο αυξάνουμε την διάρκεια του προγράμματος.

Έχετε απορίες;

Στο τέλος του προγράμματος θα πάρετε την αξία του λογαριασμού επένδυσης του ασφαλιστηρίου ως εφάπαξ ποσό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Να πάρετε μια σύνταξη για ορισμένο χρόνο ή για συγκεκριμένο ποσό
 • Να πάρετε μια ισόβια σύνταξη
 • Να πάρετε μία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής για 5-10 χρόνια
 • Να πάρετε μια ισόβια σύνταξη που θα μπορείτε να μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλο

Ναι, μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της επένδυσής σας, με ελάχιστο ποσό που επιτρέπεται τα € 840/χρόνο (€ 70/μηνιαίως) για 15 χρόνια και πάνω ή τα € 960/χρόνο (€ 80/μηνιαίως) για περίοδο επένδυσης μέχρι 14 χρόνια. Το μέγιστο ύψος επένδυσης που σας επιτρέπεται είναι € 10.000/χρόνο (€ 833/μήνα) ανεξάρτητα από τη διάρκεια.

Όχι, είναι δυνατό διαφορετικό πρόσωπο να αναλάβει την πληρωμή της ασφάλισης (ως συμβαλλόμενος) και άλλο πρόσωπο να είναι ο ασφαλισμένος και δικαιούχος των παροχών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου, facebook ή της φόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, θα καταβληθεί όποιο από τα παρακάτω είναι μεγαλύτερο:

 • Η αξία του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου ή
 • Το σύνολο του ασφαλίστρου επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;