Ενημερωθείτε σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας σε σχέση με το ύψος της απαλλαγής και τα ποσοστά αποζημίωσης προκειμένου να μειώσετε το ύψος των ασφαλίστρων

Σύσταση προς εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας να προνοήσουν για ένα αρχικό ποσό εξόδων, το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι, προκειμένου να μειώσουν το ύψος των ασφαλίστρων, απευθύνουν πολλοί ασφαλιστές. Έστω, δηλαδή, ότι το κόστος μίας νοσηλείας κυμαίνεται στα 8.000 ευρώ. Εάν προβλέπεται απαλλαγή 1.000 ευρώ τότε ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί για τα 7.000 ευρώ. «Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται σύµφωνα µε το εκάστοτε πρόγραµµα που έχει επιλεγεί. Ο ασφαλισμένος, δηλαδή, δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το 100% ή το 80% του ποσού των αναγνωριζόμενων εξόδων νοσηλείας, ανάλογα µε το νοσοκοµειακό του συμβόλαιο»,

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετικό πρόγραμμα μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, εάν η κάλυψη είναι στο 100% των εξόδων νοσηλείας και ο ασφαλισμένος έχει αποφασίσει να αποζηµιωθεί πρώτα από τον ασφαλιστικό του φορέα, τότε η εταιρία θα του καταβάλει το 100% της διαφοράς (αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µείον συµµετοχή ασφαλιστικού φορέα). Επιπλέον, θα καταβάλει επίδοµα ίσο µε το 20% του ποσού που αποζηµίωσε ο ασφαλιστικός φορέας και µέχρι του ανώτατου ορίου που αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Πηγή: protothema.gr